Preskoči na sadržaj

Uvjeti korištenja

Općenito

UVJETI KORIŠTENJA

● Vašim odabirom/klikom na „Prihvaćam“ prilikom registracije na webstranici frka.hr (u nastavku: „Platforma“) smatrat će se da ste upoznati s odredbama ovih Uvjeta i da ih prihvaćate.

● Prihvaćenjem ovih Uvjeta vi i jamčite da imate status „zdravstvenog radnika“, kako je on definiran hrvatskim propisima.

● Prihvaćate korištenje Platforme samo za potrebe dopuštene Uvjetima, pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te kodeksom medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore (ako je on primjenjiv s obzirom na podkategoriju zdravstenog radnika u koju spadate). Platformu ne smijete koristiti na način koji bi ometao ili prekinuo pružanje usluge medicinske edukacije na Platformi, ili nanosio štetu trećim osobama, a za sve eventualne nejasnoće ili pitanja u svezi korištenja Platforme obratit ćete se korisničkoj podršci.

● Prihvaćanjem ovih Uvjeta vi pristajete i na primanje obavijesti ili poruka, uključivo i one marketinškog karaktera, onako kako je to uređeno Vašom danom privolom za obradu osobnih podataka.

● Odredbe ovih Uvjeta bit će vam trajno dostupne, sa svim eventualnim naknadnim izmjenama i dopunama.

● Kolačići su datoteke koje se mogu postaviti na tvrdi disk računala, nakon danog dopuštenja. Za više informacija o kolačićima molimo posjetite: http://www.azop.hr/page.aspx?PageID=8

Registracija i korištenje Platforme

● Registracija korisničkog računa zahtijeva od Vas da stavite na raspolaganje Fresenius Kabi-ju d.o.o. podatke navedene na stranici registracije te vaše korisničko ime i lozinku. Jamčite da su podaci koje dajete istiniti i potpuni te da ćete ih ažurirati, ako to bude potrebno.

● Vlasnik Platforme je Fresenius Kabi d.o.o., Zagreb (u nastavku: „Vlasnik“). Vlasnik pridržava pravo, u skladu s mogućnostima koje mu stoje na raspolaganju, ​provjeriti točnost podataka koje ste dostavili.

● Održavat ćete povjerljivost i sigurnost vašeg računa, a osobito se obvezujete da nećete dopustiti drugoj osobi da za pristup Platformi koristi Vaše korisničko ime i lozinku.

● Također, obvezujete se da Platformu nećete koristiti za bilo koji oblik automatske obrade podataka za bilo koji oblik svoje ili tuđe promidžbene aktivnosti; da nećete omalovažavati, ometati, vrijeđati, klevetati druge korisnike ili treće osobe; da nećete objavljivati pornografski sadržaj; da nećete reklamirati alkohol i proizvode od alkohola, kao niti duhan ili duhanske proizvode; da nećete reklamirati zabranjene opojne tvari. Općenito, Platformu nećete koristiti za bilo što nezakonito, zavaravajuće, zlonamjerno ili diskriminatorno. Obvezujete se da nećete imati više od jednog korisničkog računa (jednog korisničkog imena). Vlasnik ima pravo odmah, čim uoči, ukloniti bilo koji sadržaj koji je suprotan pozitivnim propisima Republike Hrvatske, ovim Uvjetima te kodeksu medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore (ako je primjenjiv), ili pak sadržaj kojim se na bilo koji način povrjeđuju prava trećih osoba, a posebice prava bolesnika..


Vlasnička i autorska prava

● U pogledu medicinske edukacije na Platformi Vlasnik će postupati u dobroj vjeri i poduzimat će sve što je u njegovoj moći da osigura: poštivanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske, kodeksa medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore (ako je primjenjiv); zaštitu osobnih podataka; zaštitu dostojanstva; zabranu diskriminacije; zaštitu autorskih i srodnih prava; promicanje humanih vrednota. Međutim, Vlasnik ne može jamčiti za točnost, vjerodostojnost i istinitost podataka objavljenih na Platformi, te u tom smislu u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri, isključuje svoju odgovornost za štetu ili bilo koju drugu odgovornost koja bi mogla nastati iz ili u svezi korištenja Platforme, a osobito zbog oslanjanja na informacije ili stavove koji su postali dostupni njenim korištenjem.

● Korištenjem Platforme suprotno svim onim pravilima koji su u Uvjetima navedeni izlažete se riziku odgovornosti za štetu Vlasniku, njegovim zaposlenicima i poslovnim partnerima te svim trećim osobama.

● Zabranjen je svaki oblik umnožavanja, kopiranja, korištenja ili bilo koji drugi oblik iskorištavanja tuđih autorskih i srodnih prava na sadržajima dostupnim na Platformi bez prethodne pisane dozvole Vlasnika, odnosno drugog nositelja autorskih i srodnih prava. Vlasnik vas ne poziva niti potiče da na Platformi objavljute sadržaje kojim imaju karakter autorskog djela, a ujedno vas upozorava da, nakon što sami učinite takva djela javno dostupnima, Vlasnik ne preuzima bilo kakvu odgovornost u smislu zaštite vaših eventualnih autorskih prava.

● Vlasnik može izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete, o čemu će Vas obavijestiti prilikom Vaše prve sljedeće prijave za korištenje Platform te će svaku izmjenu ili dopunu Uvjeta učiniti stalno dostupnom. Nakon obavijesti o izmjenama ili dopunama Uvjeta, svakim daljnjim nastavkom korištenja Platforme, Vi pristajete na izmijenjene ili dopunjene Uvjete, koji će se primjenjivati na Vaš daljnji odnos s Vlasnikom.

● Ako Vlasnik ne iskoristi neko svoje pravo utemeljeno na ovim Uvjetima ili na propisima Republike Hrvatske, takvo postupanje neće se smatrati Vlasnikovim odreknućem od tog ili nekog drugog prava te će mu ta prava i nadalje biti na raspolaganju.


Ograničenje i isključenje odgovornosti

● Korisnici Platforme na vlastitu odgovornost pristupaju i koriste ovu Stranicu. Pristupanje i korištenje stranica trećih osoba do kojih dođe preko linka koji se nalazi na ovoj Stranici, podliježe pravilima tih trećih osoba nad kojima Vlasnik nema kontrolu. Stoga, Vlasnik ne snosi bilo kakvu odgovornost ​koja bi mogla nastati zbog pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja Internet stranica do kojih je moguć pristup s ove Platforme, kao ni za bilo kakve pogreške ili propuste u njihovom sadržaju.

● One sadržaje koje primi od trećih strana Vlasnik objavljuje na Platformi onako kako ih dobije i isključuje bilo kakvu odgovornost za takve sadržaje. Svaki korisnik Patforme odgovoran je za svoje komunikacije i interakcije s drugim korisnicima Platforme. Vlasnik ne daje medicinske savjete i ne preporučuje niti izravno podržava bilo koji proizvod, terapiju, ispitivanje ili mišljenje liječničke i ostalih zdravstvenih profesija.

Osobni podaci

● Da biste koristili Platformu, ​na stranici registracije ​dobrovoljno pristajete Vlasnik​u otkriti svoje osobne podatke koji se na toj stranici traže, za čiju ste točnost, potpunost i ažurnost odgovorni Vi. Pobliže uvjete koji reguliraju materiju osobnih podataka, njihovu obradu, zaštitu i sl. možete pronaći pod „Privola za obradu osobnih podataka“, koristeći link na našoj home stranici.

● Prilikom korištenja Platforme obvezujete se da drugim korisnicima nećete učiniti dostupnim bilo koji sadržaj kojim bi se ugrožavala prava trećih osoba, posebice autorska i srodna prava te prava bolesnika. U vezi s potonjim, pri poduzimanju bilo koje vrste aktivnosti na Platformi poduzet ćete sve potrebne mjere radi anonimizacije podataka o bolesnicima, kako se ni na koji način ne bi mogao otkriti identitet pojedinog bolesnika, a u suprotnom snosite isključivu odgovornost.


Prekid i obustava korištenja

● Vi imate u svakom trenutku pravo prekinuti korištenje Platforme bez posebnog obrazloženja. I Vlasnik ima pravo u svakom trenutku, bez prethodne posebne obavijesti, obustaviti mogućnost korištenja Platforme, ili samo njenih pojedinih dijelova, a posebice ako ste povrijedili bilo koju odredbu ovih Uvjeta, pozitivnih propisa Republike Hrvatske ili primjenjivog kodeksa. ​U tom slučaju nemate pravo na naknadu štete, a i pristajete na mogućnost gubitka pristupa pojedinim ili svim datotekama i/ili drugim sadržajima koji mogu biti pohranjeni na Vašem korisničkom računu odnosno unutar Platforme.


Završne odredbe

● Ako je pojedina odredba ovih Uvjeta u suprotnosti s prisilnim propisima, ništetnost pojedine odredbe ne utječe na valjanost čitavih Uvjeta, te će se, umjesto ništetne odredbe, primjenjivati odgovarajuće odredbe pozitivnih propisa koje uređuju to područje.

● Sve eventualne nesporazume iz i u svezi ovih Uvjeta, Vi i Vlasnik nastojat ćete riješiti mirnim putem. Za slučaj spora, ugovara se nadležnost suda u Zagrebu i primjena prava Republike Hrvatske.


Kontaktirajte nas:
Ako imate pitanja o uslugama ili ovim Uvjetima, ili želite dati povratne informacije, molimo kontaktirajte nas na ​podrska@frka.hr


Zadnja promjena: 14.06.2019.